Sklep stacjonarny

Aleja Wilanowska 43D
02-765 Warszawa

Czynne:
poniedziałek-piątek
godz. 10.00-16.00
Bywa także, że jesteśmy dostępni w sobotę lub niedziele, jednak przed przyjazdem upewnij się dzwoniąc pod nasz numer telefonu

Telefon - sklep stacjonarny
601 290 999

Telefon - sklep online
505 967 077

Mapa dojazdu

Rezygnacje i zwroty

Na grascare.com masz możliwość zwrotu zamówionych przez Ciebie produktów w ciągu 30 dni od daty odebrania zamówienia. Formularz zwrotu: Formularz odstąpienia od umowy Jeżeli zamówienie zostało opłacone kartą kredytową lub PayU - zwrot nastąpi automatycznie.

W przypadku uregulowania należności przelewem bankowym lub gdy zamówienie było opłacone przy odbiorze, uprzejmie prosimy o podanie danych rachunku bankowego zleceniodawcy w odpowiednim polu na formularzu zwrotu. Dokonamy zwrotu należności na wskazany rachunek.

W każdym z ww. przypadków zwrot należności powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu ponosi Zamawiający.

Zwrotu możesz także dokonać w sklepie stacjonarnym w Warszawie.

Reklamacje

 1. Gras Healthcare zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (przepisy dot. rękojmi za wady). Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
 2. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący może składając reklamację:

  a. żądać usunięcia wady albo
  b. żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo
  c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
  d. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

 3. Gras Healthcare jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Gras Healthcare może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. W razie, gdy Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, wówczas Gras Healthcare może jednak wymienić wadliwy produkt na wolny od wad, albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Gras Healthcare albo Gras Healthcare nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.
 5. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Gras Healthcare usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Gras Healthcare.
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.
 7. Przy ocenie nadmierności kosztów – o których mowa w ust. 3 oraz 5 powyżej - uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 8. Reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby Gras Healthcare.
 9. Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Kupujący może wykorzystać do tego celu formularz zwrotu. Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją na adres wskazany adres siedziby Gras Healthcare. Zdanie poprzednie nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Kupujący żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Kupujący zobowiązany jest jednak przesłać produkt na adres siedziby Gras Healthcare, jeśli Gras Healthcare uzna to za konieczne. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedawcę w razie uznania reklamacji za uzasadnioną. Przesłanie produktu przez Kupującego za pobraniem nie będzie akceptowane.
 10. Gras Healthcare, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Serwis poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Gras Healthcare nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 11. Gras Healthcare odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.
 12. Gras Healthcare nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty oraz nie świadczy usług posprzedażowych.
 13. Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:

  a. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
  b.Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
  c.Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 14. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się (zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego). Reklamacja powinna zostać złożona na adres wskazany w ust. 8 powyżej.

Kontakt

Gras International Sp. z o.o.
Aleja Wilanowska 43D
02-765 Warszawa

Telefon:
505 967 077

NIP: 521-394-59-80

REGON: 520450120

info@grascare.com

Dane do przelewu:
ING BANK Śląski 
PL54 1050 1025 1000 0090 8142 1969
Kod SWIFT: INGBPLPW
Adres banku: ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34 40-086 Katowice

Pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania naszej witryny. Aby usprawnić działanie naszego sklepu, używamy plików cookie do zapamiętywania Twoich danych logowania i do bezpiecznego logowania, zbierania danych statystycznych w celu optymalizacji funkcjonalności witryny, a także prezentowania treści zgodnych z Twoimi zainteresowaniami. Jeśli się zgadzasz, kliknij „Akceptuję i przechodzę dalej”.

Polityka prywatności i cookies